Stel een vraag

Klachten

Klachten bij de Boombosch

Klachten kunnen gemeld worden bij onze klachtenfunctionaris R. Arentsen

Dit kan telefonisch (0571-275871), per mail ( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. "> Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) of per post.

Alle klachten worden zorgvuldig behandeld en zullen na onderzoek met de desbetreffende personen besproken worden.

Gezamenlijk wordt er dan gekeken of de klacht naar tevredenheid opgelost kan worden.

Indien u er, na bemiddeling van de klachtenfunctionaris, samen met uw fysiotherapeut niet uitkomt, bestaat er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie Keurmerk Fysiotherapie. 

Mocht het een klacht betreffen die gaat om de ademhaling en ontspanningtherapie (AOT) , dan zal onze klachtenfunctionaris de klacht overdragen aan de klachtenfunctionaris van De Van Dixhoorn Vereniging (VDV),  dhr. B. Bouwmeester.

Officiële Klacht indienen

Een klacht indienen, hoe werkt dat? Levert een gesprek of een bemiddelingsgesprek niet het gewenste resultaat op, dan kunt u gebruik maken van een klachtenprocedure.

Er zijn drie instanties waar u met uw klacht terecht kunt:

 • de Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie
 • de Commissie van Toezicht van het Keurmerk Fysiotherapie
 • het Regionaal Tuchtcollege van de overheid

De keuze voor een van deze instanties hangt af van wat u wilt bereiken met uw klacht. 

In alle gevallen behandelt een onafhankelijke commissie uw klacht. De behandeling van de klacht is kosteloos, uitgezonderd de (eventuele) kosten van bijstand. De bevoegdheid om maatregelen te nemen verschilt echter per commissie. Vanzelfsprekend gaan alle commissies zeer zorgvuldig en vertrouwelijk met uw klacht om. Meer informatie over de drie verschillende instanties, wat u hier kunt bereiken en hoe de procedure verloopt, leest u verderop.

Schriftelijk indienen officiele klacht

Een klacht moet altijd schriftelijk worden ingediend door u als patiënt of, wanneer het om een kind gaat, door de ouders. Iemand kan ook namens u een klacht indienen, als u diegene daartoe gemachtigd heeft. Anonieme klachten kunnen niet in behandeling worden genomen. Omschrijf uw klacht zo duidelijk mogelijk en vermeld uw eigen naam en adres evenals de naam en het privé- of praktijkadres van de fysiotherapeut. Stuur uw brief naar de instantie die uw klacht het beste kan behandelen. 

Meer informatie

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een bemiddelingsgesprek? Of heeft u vragen over hoe en bij welke instantie een klacht het beste kan worden ingediend? Neem dan contact op met een van de onderstaande organisaties.

Stichting Keurmerk Fysiotherapie 
Sportlaan 2
8044 PG Zwolle
Tel: 038 33 1600

Waar kunt u naartoe met een klacht over uw fysiotherapeut?

 • Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie. 
  Indien u er samen met uw fysiotherapeut niet uitkomt, bestaat er de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Klachtencommissie Keurmerk Fysiotherapie. Voelt u zich niet begrepen door uw fysiotherapeut en zoekt u erkenning? Dan is dit het ’loket’ waar u moet zijn. De Klachtencommissie zal eerst proberen om via bemiddeling erkenning van de klacht te bewerkstelligen. Als dat tot onvoldoende uitkomst leidt, zal er een klachtenprocedure worden gestart.  Als u gebruik wilt maken van de Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie download u het ‘formulier Klachtencommissie’ van de website www.keurmerkfysiotherapie.nl
   
 • Commissie van Toezicht van het Keurmerk Fysiotherapie. 
  Als uw klacht ernstiger van aard is, en u behalve erkenning ook wilt dat er maatregelingen worden getroffen om herhaling van een dergelijke klacht te voorkomen, kunt u met uw klacht terecht bij de Commissie van Toezicht van het Keurmerk Fysiotherapie. Deze commissie ziet erop toe dat Keurmerk Fysiotherapeuten zich houden aan gestelde gedrags- en ethiekeisen. Indien u een klacht wilt indienen bij de Commissie van Toezicht download u het ‘formulier Commissie van Toezicht' van de website www.keurmerkfysiotherapie.nl.
   
 • Commissie van Beroep van het Keurmerk Fysiotherapie.
   Indien u het niet eens bent met de uitspraak van de Commissie van Toezicht kunt u bezwaar aantekenen bij de Commissie van Beroep. De Commissie van Beroep onderzoekt de ingediende stukken bij de Commissie van
  Toezicht en toetst de uitspraak. De uitspraak van de Commissie van Beroep is bindend voor alle partijen, dus zowel patiënt als fysiotherapeut. Indien u een klacht wilt indienen bij de Commissie van Beroep van het Keurmerk
  Fysiotherapie download u hiervoor het ‘formulier Commissie van Beroep’ van de website www.keurmerkfysiotherapie.nl.
 • Regionaal Tuchtcollege.  
  In het geval van een bijzonder ernstige klacht waarbij u vindt dat de fysiotherapeut een officiële berisping moet krijgen of zelfs zijn vak niet meer zou mogen uitoefenen, dan kunt u deze klacht melden bij een van de vijf
  Regionale Tuchtcolleges van de overheid. De Regionale Tuchtcolleges zijn gevestigd in Groningen, Zwolle, Amsterdam, Den Haag en Eindhoven. U vindt de gegevens op www.tuchtcollege-gezondheidszorg.nl.

 

Wat kunt u bereiken met een klacht?

Waar u uw klacht ook indient, er wordt in elk geval een uitspraak gedaan over de klacht. In alle gevallen wordt uw klacht behandeld door een onafhankelijke commissie, bestaande uit een jurist, deskundigen/fysiotherapeuten en, bij de Klachtencommissie, een vertegenwoordiger van de overkoepelende patiëntenorganisatie. De verschillende commissies hebben echter elk andere mogelijkheden om maatregelen te nemen.

 • Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie. 
 • Het klachtrecht is een laagdrempelige, snelle manier om uw klacht aan een onafhankelijke commissie voor te leggen. Het klachtrecht is klagersgericht en streeft naar herstel van de relatie tussen klager en fysiotherapeut. Daarnaast is het ook een instrument ter verbetering van de kwaliteit van fysiotherapie. Als de klacht gegrond wordt verklaard, kan de commissie aanbevelingen aan de fysiotherapeut doen om meer klachten te voorkomen. Deze moet op de aanbevelingen reageren maar is niet verplicht om ze op te volgen. De commissie kan geen schadevergoeding toekennen.
 • Commissie van Toezicht van het Keurmerk Fysiotherapie
 • Het verenigingstuchtrecht lijkt op het wettelijk tuchtrecht. De drempel is echter lager, de behandeling is besloten en verloopt in de regel vlot. Bij een gegronde klacht kan aan een fysiotherapeut een maatregel worden opgelegd. Dat kan variëren van een waarschuwing, berisping of schorsing uit (bepaalde rechten van) het lidmaatschap van het KNGF tot ontzetting uit het lidmaatschap van het KNGF en schrapping uit het Centraal Kwaliteitsregister. Daarnaast kan de commissie bepalen dat de zaak gepubliceerd wordt in het verenigingsblad van het KNGF. Daarbij blijft u, als indiener van de klacht, altijd anoniem. De commissie kan de fysiotherapeut niet verbieden om zijn of haar beroep uit te oefenen.
 • Regionaal Tuchtcollege.

        Dit is de formele, openbare weg om een klacht in te dienen. Als een klacht gegrond wordt verklaard, kan de fysiotherapeut op z’n minst worden berispt en in het uiterste geval mag hij zichzelf geen fysiotherapeut meer
noemen. Een uitspraak laat over het algemeen enige tijd op zich wachten.

Hoe verloopt de behandeling van een klacht?

Na het indienen ontvangt u een bevestiging als uw klacht in behandeling wordt genomen. De procedure die dan volgt, verschilt per commissie. De zittingen van de Regionale Tuchtcommissies zijn in het algemeen openbaar. De vergaderingen van de Klachtencommissie en de Commissie van Toezicht zijn besloten.

 • Klachtencommissie van het Keurmerk Fysiotherapie. Vóór de officiële behandeling ontvangt u indien nodig een vragenformulier om de klacht toe te lichten. In het onderzoek van de commissie wordt als eerste uw fysiotherapeut om een reactie gevraagd. Ook volgt er een tweede ronde voor beide partijen om te kunnen reageren. Zo nodig wordt aan u en/of uw fysiotherapeut een mondelinge toelichting gevraagd. Vervolgens doet de commissie schriftelijk uitspraak en, bij een gegronde klacht, een aanbeveling aan de fysiotherapeut. Tegen de uitspraak is geen beroep mogelijk.
 • Commissie van Toezicht van het Keurmerk Fysiotherapie. Nadat u een klacht heeft ingediend, vraagt de commissie de fysiotherapeut om een reactie. U kunt hierop reageren en de fysiotherapeut kan vervolgens weer op uw reactie reageren. Daarna volgt de mondelinge behandeling tijdens een zitting. Voor een goed oordeel is de gezamenlijke aanwezigheid van klager en fysiotherapeut belangrijk. De commissie doet schriftelijk een uitspraak. Wanneer de commissie de klacht gegrond verklaart, kan een maatregel worden opgelegd aan de fysiotherapeut. Bent u het oneens met de uitspraak dan kunt u in beroep gaan bij de Commissie van Beroep.
 • Regionaal Tuchtcollege. Deze procedure is vergelijkbaar met de procedure van het Verenigingstuchtrecht van het Keurmerk Fysiotherapie. Het verschil is dat de zittingen in principe openbaar zijn en dat de uitspraak van het Regionaal Tuchtcollege gevolgen kan hebben voor de beroepsuitoefening van de fysiotherapeut, namelijk dat hij zijn titel van fysiotherapeut niet meer mag gebruiken. Voor uitgebreide informatie over de procedure kunt u contact opnemen met de Regionale Tuchtcolleges, waarvan u de adressen ook op deze site vindt.

Adressen

 • Stichting Keurmerk Fysiotherapie
  Sportlaan 2
  8044 PG Zwolle
  Tel: 038 33 1600  
   
 • Regionaal Tuchtcollege Zwolle (Overijssel, Gelderland, Flevoland) 
  Postbus 10067
  8000 GB Zwolle
  tel. 038 - 428 94 11
   
 • Landelijk Informatiepunt voor Patiënten
  Postbus 9101
  3506 GC Utrecht
  tel. 030 - 266 16 61

 

Bovenstaande informatie is ook na te lezen op:

http://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2014/11/Klachtenregeling-informatie-patienten_gepubliceerd_20150130.pdf

 

FYSIOTHERAPEUTISCH CENTRUM "DE BOOMBOSCH"

BEZOEK- EN CORRESPONDENTIEADRES

Raccordement 8b (naast station Twello)                  irq4

7391 BT Twello

 
Telefoon: 0571-275871
(Dit geldt voor alle vestigingen)


Emailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.